Obchodní podmínky

Děkujeme Vám za Váš zájem o koupi uměleckého díla. Dílo si můžete přijít osobně prohlédnout do depozitáře na adrese Císařova 274, Tehov 251 01, okres Praha – východ, GPS: 49° 58′ 19.047″ N, 14° 41′ 10.48″ E.

Obchodní podmínky Ateliéru AfrickéSochy.cz

I. Prodávající

Prodávajícím uměleckého díla je Ing. Ondřej Homolka, Tehov 274, 251 01, okres Praha – východ, zapsán v registru vedeném živnostenským odborem Městského úřadu Říčany, IČ: 63839334, DIČ: CZ6709141395, Tel: + 420 777 935 970, email: sochy@africkesochy.cz. Prodávající je oprávněn k prodeji předmětů umělecké hodnoty na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

II. Objednání

1. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých povinných údajů v objednávkovém formuláři.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, smlouva vzniká dodáním zboží kupujícímu.

3. Společně s odesláním objednávky kupující potvrzuje, že souhlasí se zde uvedenými obchodními podmínkami Ateliéru AfrickéSochy.cz.

4. Vlastnické právo k uměleckému dílu přechází na kupujícího převzetím díla a zaplacením sjednané ceny.

III. Dodací podmínky

1. Všechny ceny na stránkách www.africkesochy.cz jsou uváděny v českých korunách včetně daně z přidané hodnoty. Ceny nezahrnují náklady na dopravu uměleckého díla z depozitáře ke kupujícímu, balné u uměleckých děl větších rozměrů, která vyžadují speciální obaly pro přepravu (bedny, palety a pod.) a náklady na instalaci uměleckého díla.

2. Umělecká díla je možné si osobně prohlédnout, vybrat a převzít v depozitáři na adrese Tehov 274, 251 01, okres Praha – východ.

3. Umělecká díla si kupující může bezplatně převzít v depozitáři na výše uvedené adrese, nebo jsou prodávajícím dodána na místo určené kupujícím za následujících podmínek:

– Umělecká díla s váhou do 50 kg budou kupujícímu v rámci Prahy a Středočeského kraje dodána na udanou adresu zdarma. Při dodání mimo Prahu a Středočeský kraj bude kupujícímu k ceně uměleckého díla účtováno dovozné ve výši 10,-Kč/km násobené počtem kilometrů ujetých mezi místem nakládky a místem dodání.

– Při dodání uměleckých děl s váhou vyšší něž 50 kg a při dodání všech uměleckých děl mimo Českou republiku budou kupujícímu účtovány skutečně vzniklé náklady prodávajícího na manipulaci, balení a dopravu uměleckých děl na místo určené kupujícím.

4. Umělecká díla jsou dodávána s informačním listem obsahujícím jméno autora, název díla, místo původu díla a označení materiálu, ze kterého je dílo zhotoveno.

IV. Platební podmínky

Ceny za umělecká díla jsou splatné v hotovosti při převzetí díla kupujícím nebo převodem na účet prodávajícího. Platba převodem na účet se použije vždy, pokud nedodává dílo přímo prodávající, ale smluvní dopravce. V případě platby na účet budou díla dodána až po připsání plné výše kupní ceny na účet prodávajícího.

V. Reklamace

1. Kupující je povinen dodané umělecké dílo bez zbytečného odkladu prohlédnout a o zjištěných vadách do tří dnů od převzetí díla informovat prodávajícího, a to e-mailem na adresu sochy@africkesochy.cz. Ve zprávě je nutné uvést popis a rozsah vady.

2. Pokud prodávající uzná reklamaci za oprávněnou, poskytne kupujícímu slevu, nebo bude-li umělecké dílo vráceno prodávajícímu, vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu.

3. Prodávající nezodpovídá za vady způsobené vyšší mocí a nesprávnou manipulací kupujícího, s uměleckým dílem. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytovaná záruka.

4. Záruční lhůta na všechna umělecká díla nabízená v e-galerii AfrickeSochy.cz je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí díla kupujícím.

5. Kupující má nárok na vrácení uměleckého díla do 14 dnů od převzetí díla bez udání důvodů. V tomto případě je kupující povinen uhradit přepravní náklady na vrácení uměleckého díla prodávajícímu. Prodávající je povinen vrátit kupujícím zaplacenou kupní cenu a další související náklady, které byly kupujícímu prodávajícím účtovány, a to do 14 dnů po zpětném převzetí nepoškozeného uměleckého díla prodávajícím.

VI. Ochrana osobních dat kupujícího, který je fyzickou osobou

1. Prodávající je zapsán v Registru zpracování osobních údajů, který vede Úřad na ochranu osobních údajů pod č. 00046615.

2. Vyplněním objednávkového formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů prodávajícím (jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo), a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Kromě osob dopravujících umělecká díla nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

3. Prodávající je oprávněn používat fotografie a videozáznamy uměleckého díla pro účely propagace, marketingu a publikační činnosti prodávajícího.

4. Stránky www.africkesochy.cz používají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. Tato služba umožňuje lépe pochopit chování návštěvníků stránek a vycházet vstříc jejich požadavkům a potřebám. Všechna službou získaná data jsou zpracována anonymně. Zásady ochrany dat při použití služby Google Analytics naleznete zde.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Není-li obchodními podmínkami zde uvedenými výslovně stanoveno jinak, řídí se vztahy mezi prodávajícím a kupujícím obchodním zákoníkem.

2. V případě, že by došlo mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.