Obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-Galerie AfrickeSochy.cz

Obchodní podmínky Ateliéru AfrickéSochy.cz

I. Prodávající

Prodávajícím uměleckého díla je Ing. Ondřej Homolka, Tehov 274, 251 01, okres Praha – východ, zapsán v registru vedeném živnostenským odborem Městského úřadu Říčany, IČ: 63839334, DIČ: CZ6709141395, Tel: + 420 777 935 970, email: zc.yhcosekcirfa@yhcos. Prodávající je oprávněn k prodeji předmětů umělecké hodnoty na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

II. Objednání

1. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých povinných údajů v objednávkovém formuláři.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, smlouva vzniká dodáním zboží kupujícímu.

3. Společně s odesláním objednávky kupující potvrzuje, že souhlasí se zde uvedenými obchodními podmínkami Ateliéru AfrickéSochy.cz.

4. Vlastnické právo k uměleckému dílu přechází na kupujícího převzetím díla a zaplacením sjednané ceny.

III. Dodací podmínky

1. Všechny ceny na stránkách www.africkesochy.cz jsou uváděny v českých korunách včetně daně z přidané hodnoty. Ceny nezahrnují náklady na dopravu uměleckého díla z depozitáře ke kupujícímu, balné u uměleckých děl větších rozměrů, která vyžadují speciální obaly pro přepravu (bedny, palety a pod.) a náklady na instalaci uměleckého díla.

2. Umělecká díla je možné si osobně prohlédnout, vybrat a převzít v depozitáři na adrese Tehov 274, 251 01, okres Praha – východ.

3. Umělecká díla si kupující může bezplatně převzít v depozitáři na výše uvedené adrese, nebo jsou prodávajícím dodána na místo určené kupujícím za následujících podmínek:

– Umělecká díla s váhou do 50 kg budou kupujícímu v rámci Prahy a Středočeského kraje dodána na udanou adresu zdarma. Při dodání mimo Prahu a Středočeský kraj bude kupujícímu k ceně uměleckého díla účtováno dovozné ve výši 10,-Kč/km násobené počtem kilometrů ujetých mezi místem nakládky a místem dodání.

– Při dodání uměleckých děl s váhou vyšší něž 50 kg a při dodání všech uměleckých děl mimo Českou republiku budou kupujícímu účtovány skutečně vzniklé náklady prodávajícího na manipulaci, balení a dopravu uměleckých děl na místo určené kupujícím.

4. Umělecká díla jsou dodávána s informačním listem obsahujícím jméno autora, název díla, místo původu díla a označení materiálu, ze kterého je dílo zhotoveno.

IV. Platební podmínky

Ceny za umělecká díla jsou splatné v hotovosti při převzetí díla kupujícím nebo převodem na účet prodávajícího. Platba převodem na účet se použije vždy, pokud nedodává dílo přímo prodávající, ale smluvní dopravce. V případě platby na účet budou díla dodána až po připsání plné výše kupní ceny na účet prodávajícího.

V. Reklamace

1. Kupující je povinen dodané umělecké dílo bez zbytečného odkladu prohlédnout a o zjištěných vadách do tří dnů od převzetí díla informovat prodávajícího, a to e-mailem na adresu zc.yhcosekcirfa@yhcos. Ve zprávě je nutné uvést popis a rozsah vady.

2. Pokud prodávající uzná reklamaci za oprávněnou, poskytne kupujícímu slevu, nebo bude-li umělecké dílo vráceno prodávajícímu, vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu.

3. Prodávající nezodpovídá za vady způsobené vyšší mocí a nesprávnou manipulací kupujícího, s uměleckým dílem. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytovaná záruka.

4. Záruční lhůta na všechna umělecká díla nabízená v e-galerii AfrickeSochy.cz je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí díla kupujícím.

5. Kupující má nárok na vrácení uměleckého díla do 14 dnů od převzetí díla bez udání důvodů. V tomto případě je kupující povinen uhradit přepravní náklady na vrácení uměleckého díla prodávajícímu. Prodávající je povinen vrátit kupujícím zaplacenou kupní cenu a další související náklady, které byly kupujícímu prodávajícím účtovány, a to do 14 dnů po zpětném převzetí nepoškozeného uměleckého díla prodávajícím.

VI. Ochrana a zpracování osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou

1. Prodávající je zapsán v Registru zpracování osobních údajů, který vede Úřad na ochranu osobních údajů pod č. 00046615.

2. Vyplněním kontaktního nebo objednávkového formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů prodávajícím (např. jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo), a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Kromě osob dopravujících umělecká díla nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Naše zásady zpracování osobních údajů a zásady používání cookies obsahuje samostatná strana ve stejné položce menu, kde naleznete e-Galerii a tyto obchodní podmínky.

3. Stránky www.africkesochy.cz používají cookies a službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. Veškeré informace o ochraně a zpracování osobních údajů v souvislosti s požíváním těchto nástrojů naleznete rovněž v našich zásadách zpracování osobních údajů a zásadách používání cookies.

4. Prodávající je oprávněn používat fotografie a videozáznamy uměleckého díla pro účely propagace, marketingu a publikační činnosti prodávajícího.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Není-li obchodními podmínkami zde uvedenými výslovně stanoveno jinak, řídí se vztahy mezi prodávajícím a kupujícím obchodním zákoníkem.

2. V případě, že by došlo mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: zc.ioc@rda
Web: adr.coi.cz

Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.